Willen wij dat nog?
1 Kor 14:26 Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden.
 
Ef 5:17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 18 En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest,
19 en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte,
 
20 dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, 21 en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.
 
Kol3: 15 En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
 
16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.
 
 
Paulus begint zo! 
 
1 Kor 14:1 Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren. 2 Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.
 
3 Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend.
 
4 Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente. 5 Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt.
 
6 En nu, broeders, als ik tot u kom en spreek in tongen, wat nut zal ik u brengen, als ik mij niet tot u richt, of met een openbaring, of met kennis, of met profetie, of met onderricht?
 
7 Hoe toch zal men zelfs bij onbezielde dingen, die geluid geven, fluit of citer, als zij geen verschil in toon doen horen, te weten komen wat op de fluit of de citer gespeeld wordt?
 
8 Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd? 9 Evenzo, indien gij met uw tong geen verstaanbare volzin spreekt, hoe zal men het gesprokene begrijpen? Gij zoudt immers in de lucht spreken?
 
10 Er zijn wie weet hoe vele soorten van klanken in de wereld en niets is zonder zijn eigen klank.
 
11 Indien ik nu de betekenis van een klank niet ken, zal ik voor iemand, die spreekt, een vreemde zijn en de spreker zal voor mij een vreemde zijn.
 
12 Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente.
13 Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen.
 
14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.
 
15 Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand.
 
16 Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand, die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken? Hij weet immers niet, wat gij zegt.
 
17 Want gij dankt wel goed, doch de ander wordt er niet door gesticht.
 
18 Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek; 19 maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand spreken, om ook anderen te onderwijzen, dan duizenden woorden in een tong.
 
Dan gaat hij verder!
 
1 Kor14: 26 
Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden.
 
27 Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat één uitleg geven. 28 Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken. 29 Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen.
 
30 Maar indien aan een ander, die daar gezeten is, een openbaring ten deel valt, moet de eerste zwijgen. 31 Want gij kunt allen één voor één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen.
 
32 En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33 want God is geen God van wanorde, maar van vrede.
34 Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt.
 
35 En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. 36 Of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt?
 
37 Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wèl weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is. 38 Maar als iemand hiermede niet rekent, dan wordt met hem niet gerekend.
 
39 Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en belemmert het spreken in tongen niet. 40 Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden.
En dan natuurlijk de gaven!
 
1Kor 12:1 Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. 2 Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven.
 
3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de heilige Geest.
 
4 Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest;
 
5 en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here;
 
6 en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.
 
7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.
 
 De 9 gaven van Geest
 
1) 8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken,
 
2) en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest;
 
3) 9 aan de een geloof door dezelfde Geest
 
4) en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest;
 
5) 10 aan de een werking van krachten,
 
6) aan de ander profetie;
 
7) aan de een het onderscheiden van geesten,
 
8) en aan de ander allerlei tongen,
 
9) en aan weer een ander vertolking van tongen.
 
11 Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

Laat een bericht achter

Je moet ingelogd zijn om een bericht te plaatsen.

In Lucas 1:26 staat het zo! 
In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, 27 tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. 28 En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u.
 
29 Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. 30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God.
 
31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.
 
32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.
 
34 En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?
 
35 En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.
 
36 En zie, Elisabet, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. 37 Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. 38 En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.
 
 
In Matt 1:18 staat het zo!
De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest.
 
19 Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden.
 
20 Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.
 
21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden
 
 
In Openbaring en Hebreeën!
 
In Opb 4:1 staat dit!
Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet.
 
God de Vader
2 Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. 3 En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk.
 
De zonen van God
4 En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.
 
De Helige Geesten
5 En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods.
 
Het volk
6 En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk.
 
Het dierenrijk
En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. 7 En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens( de goddelozen), en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. 8 En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende:
Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt.
 
 
In Hebr 12:18 staat dit!
Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, 19 tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd; 20 want zij konden dit bevel niet dragen: Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. 21 En zó ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zeide: Ik ben enkel vreze en beving.
 
De vrouw van God
22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem,
 
De Heilige Geesten
en tot tienduizendtallen van engelen,
 
Het lichaam van Jezus, de 14400 (Opb 14)
23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen,
 
God de Vader
en tot God, de Rechter over allen,
 
Het volk
en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,
 
Jezus de Zoon van God
24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.
 
 
Davids Zoon en Heer
In Mat 22:41 stelt Jezus deze vraag!
Toen de Farizeeën bijeen waren, vroeg Jezus hun, 42 zeggende: Wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids Zoon.
 
43 Hij zeide tot hen: Hoe kan David Hem dan door de Geest zijn Here noemen, als hij zegt:
44 De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb.
 
45 Indien David Hem dus Here noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn? 46 En niemand kon Hem daarop iets antwoorden en evenmin durfde iemand van die dag af Hem meer iets vragen

Laat een bericht achter

Je moet ingelogd zijn om een bericht te plaatsen.

Kleinere eurozone leidt tot enorme chaos in het financiële systeem. 4 dingen doen om max- imaliseren economische schade te voorkomen.

Bankrun

Dat zegt Bas Jacobs, hoogleraar economie aan de Erasmus School of Economics in gesprek met RTL Z. ”Als je een land uit de euro zet, dan moet er duidelijkheid komen over wat er met de contracten gebeurt. Worden deze omgezet in de nieuwe munt of blijven ze in euro’s genomineerd? Als dat laatste het geval is, helpt een exit niet zoveel. De nieuwe munt zal immers in waarde kelderen, terwijl schulden in euro’s blijven staan. Je ‘triggert’ dan onmiddelijk een bankrun in zo’n land, banken vallen om, maar het leidt ook tot een faillissement van zo’n land. Dat heeft ook grote consequenties voo de eurozone zelf.”

‘Garantie voor crash

”Het hangt er heel erg van hoe oude schulden in de publieke én private sector worden omgezet in nieuwe munteenheden. Als je dit niet op een ordentelijke manier afwikkelt, dan is dat een garantie voor een crash in het eurogebied, het omvallen van banken in Zuid-Europa en het maximaliseren van economische schade.”

4 actiepunten

”Er zijn vier dingen die we moeten doen om dit alles te voorkomen:

- 1 Onmiddelijk de ECB een volwaardig mandaat geven om als lender of last resort te laten optreden. Deze moet de crisis op de obligatiemarkt stoppen, dat wil zeggen: het ongelimiteerd opkopen van obligaties van landen als Italië en Spanje  die met enige hervormingen solvabel zijn.

- 2 Zuid-Europa moet zich vol werpen op het aflossen an publieke én private schuld

- 3 Noord-Europa moet daarbij niet in de wielen rijden door als een gek te gaan bezuinigen

- 4 Overdracht van soevereiniteit aan Europa is onvermijdelijk”

Naderende apocalyps

”Als politici dat niet willen, dan zie ik het heel somber in. Ik ben nu zeer pessimistisch, ook omdat je weinig hoort vanuit de Nederlandse politiek om de naderende apocalyps van deze crisis te stoppen” 10 NOV 2011 RTLZ

 

Het beest uit de zee (begin van de apocalyps)

 
Opb 13:1 
En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.
9 Indien iemand een oor heeft, hij hore. 10 Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden.
Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.
 
 
Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig

Laat een bericht achter

Je moet ingelogd zijn om een bericht te plaatsen.

‘Paus Benedictus overweegt in april 2012 terug te treden’
De huidige zichzelf benoemde plaatsvervanger van God op aarde zal mogelijk in 2012 om gezondheidsredenen afstand doen van zijn troon.
 
De Italiaanse journalist Antonio Tornielli schreef enkele dagen geleden in de Italiaanse krant Libero dat paus Benedictus XVI overweegt om in april 2012 terug te treden (1).   Het gerucht geeft deze keer extra voer voor speculaties, aangezien Benedictus volgens de bekende, uit de twaalfde eeuw stammende profetie van sint Malachy over de toekomstige pausen, de op één na laatste paus vóór de komst van de antichrist en de terugkeer van Jezus Christus is. In deze profetie zal Benedictus (‘de gezegende’) worden opgevolgd door ‘Petrus Romanus’ (al dan niet letterlijk zo genoemd), die tijdens de ‘grote verdrukking’ aan het hoofd van de Rooms Katholieke Kerk zal staan en de verwoesting van Rome zal meemaken.

Joseph Ratzinger, de echte naam van paus Benedictus, zou met de gedachte spelen om, als hij in april 85 wordt, zijn staf over te geven aan een ander. Hoewel er nog niets officieel is besloten gaat het gerucht inmiddels rond in de hoogste kringen van het Vaticaan, volgens Tornielli -vaste correspondent voor nieuws uit het Vaticaan- reden om er ‘serieuze aandacht’ aan te besteden.

De paus zou in het boek ‘Luce del mondo’ (Licht der wereld) in een gesprek met Peter Seewald al een duidelijke hint naar zijn mogelijke aftreden hebben gegeven: ‘Als een paus zich duidelijk bewust wordt dat hij niet langer de fysieke, mentale of psychologische capaciteit heeft om de aan hem toevertrouwde taak uit te voeren, heeft hij het recht, en in sommige gevallen zelfs de plicht om terug te treden.’ In een andere passage vroeg Benedictus zich openlijk af of hij ‘in staat zou zijn om, enkel uit fysiek oogpunt, alles vol te houden.’

Tornielli schrijft dat deze context erop lijkt te wijzen dat de paus in het voorjaar van 2012 inderdaad een historisch besluit zou kunnen nemen door terug te treden.  
 
2012: De komst van de allerlaatste paus?
Sint Malachy zou in het jaar 1139 visioenen hebben gehad over de toekomst van de Rooms Katholieke Kerk. Hierin zou hij alle toekomstige pausen hebben gezien, tot en met de allerlaatste, 112e paus (gerekend vanaf de tijd van Malachy). Aangezien Joseph Ratzinger de 111e paus werd en, zoals Malachy zou hebben geprofeteerd, ‘de glorie van de olijf’ zou worden genoemd (wat daadwerkelijke de wapenspreuk van Benedictus XVI is), zal de volgende paus de allerlaatste paus zijn.
 
‘Hij (‘Petrus Romanus’) zal tijdens de allerlaatste vervolging van de heilige Roomse Kerk regeren. Petrus Romanus zal de schapen in vele verdrukkingen hoeden, en als die voorbij zijn zal de stad op de zeven heuvelen (in Malachy’s uitleg Rome) worden verwoest en zal de vreselijke rechter zijn volk oordelen. Dan zal het einde zijn.’ Dit einde omvat het ‘einde van de wereld’ in zijn huidige vorm, op het moment dat de Messias Jezus Christus naar de Aarde terugkeert.
 
Sommige critici zijn van mening dat de tekst over Petrus Romanus later aan het originele manuscript werd toegevoegd, maar aangezien dat niet meer bestaat valt dat onmogelijk te bewijzen. In een alternatieve verklaring is de 112e paus dezelfde als de 111e paus, maar pas nadat deze een mysterieuze ‘verandering’ heeft ondergaan, mogelijk zelfs een wederopstanding uit de dood (bijvoorbeeld na een moordaanslag). In deze door met name protestantse profetie uitleggers aangehangen visie zal de laatste paus de in de Bijbel voorzegde ‘antichrist’ worden. Veel anderen betwijfelen dit echter, aangezien de Rooms Katholieke Kerk niet ‘de Vader en de Zoon’ ontkent, wat volgens het Nieuwe Testament juist één van de belangrijkste kenmerken van deze ‘antichrist’ zal zijn.( Xander)
 
Jezus Christus contra de huidige zichzelf benoemde plaatsvervanger van God
 
In Opb 16 staat: En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

Laat een bericht achter

Je moet ingelogd zijn om een bericht te plaatsen.

© reuters Wetenschappers van de NASA hebben een scheur ontdekt in een gletsjer in Antarctica, die steeds groter wordt en de komende maanden een ijsberg tot gevolg zou kunnen hebben even groot als New York.

De scheur in de gletsjer van Pine Island, in het westelijke gedeelte van Antarctica, is al minstens 30 kilometer lang en 50 meter diep. Elke dag wordt de scheur 2 meter groter, waardoor tegen begin 2012 een ijsberg van ongeveer 880 vierkante kilometer kan loskomen.

De wetenschappers benadrukken dat het fenomeen een gevolg is van de opwarming van de aarde. (afp/adha/sps) 04/11/11 00u34

Het bulderen van de zee (tsunami)

25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.
29 En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de bomen. 30 Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. 31 Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. 32 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. 33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. 35 Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Laat een bericht achter

Je moet ingelogd zijn om een bericht te plaatsen.

In Marseille is een 26-jarige verkoopster in een decoratiewinkel zowaar in haar pols gestoken door een schorpioen. Het vreemde incident gebeurde tijdens het aanbrengen van prijzen op tassen uit China en heeft zware gevolgen voor de vrouw: ze is al twee weken verlamd aan haar linkerarm.

De gezondheidstoestand van Caroline Emma Gallego is de voorbije twee weken na de schorpioenensteek stelselmatig erger geworden. Meteen na de steek werd Gallego misselijk, moest braken en haar pols begon angstwekkend te zwellen.

Allergische reactie
In het ziekenhuis van Marseille waren ze stomverbaasd. “Sommige verplegers daar lachten me zelfs uit omdat ze dachten dat het onmogelijk was dat ik door een schorpioen gestoken was. Eerst was mijn hand verlamd en een kwartier later heel mijn voorarm. Daarnaast kreeg ik ook nog eens een allergische reactie in mijn linkerbeen die dan weer een overgevoeligheid voor licht ontketende. Sinds de beet moet ik dan ook voortdurend met een zonnebril rondlopen. Mijn eerste doel is nu om mijn collega’s te beschermen, want die schorpioen kruipt nog altijd rond.”

Meegeglipt met klant?
Enkele dagen na het incident is er wel een gespecialiseerde firma de schorpioen komen bestrijden met een adequaat middel, maar het giftige beest is nog altijd niet teruggevonden. Er is nog altijd een onderzoek aan de gang. De getroffen verkoopster is nog minstens tot 25 november buiten strijd. Ze wil haar verhaal nu aankaarten bij de arbeidsinspectie. “Wat als de schorpioen meegeglipt is met een product dat door een klant mee naar huis is genomen?” (kh) 04/11/11 09u59

De vijfde bazuin
 
Opb 9:1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 4 En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. 5 En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. 6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. 7 En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; 8 en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; 9 en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. 10 En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. 11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

Laat een bericht achter

Je moet ingelogd zijn om een bericht te plaatsen.

Amper drie maanden na het einde van de vorige fase hebben Noord en Zuid-Amerika af te rekenen met een nieuwe La Niña. Het beruchte weerfenomeen leidt tot droogte en overstromingen en bedreigt onder meer de soja- en tarweoogst in Argentinië, Brazilië en het zuiden van de VS.

De voorbije La Niña, die in juni 2010 begon, leidde tot enorme watersnood in Australië en het noorden van Zuid-Amerika en tot droogte in het zuiden van het continent en in de VS. Dat werd wereldwijd merkbaar door stijgende voedselprijzen.

“Projecties geven aan dat deze La Niña zwakker zal uitvallen”, zegt Jeff Masters, de directeur Meteorologie van Weather Underground een commerciële weervoorspeller op het internet. Maar de gevolgen voor de landbouwproductie kunnen toch zwaar uitvallen omdat veel regio’s zich nog niet hersteld hebben van de vorige periode met noodweer.

Nog meer droogte
Experts verwachten dat de nieuwe La Niña nog meer droogte zal brengen naar de belangrijke landbouwgebieden in Brazilië, Argentinië en het zuiden van de VS en er daardoor de oogst van soja en tarwe zal doen dalen.

Texas en andere delen van het zuiden van de VS lijden nu al onder extreme droogte. De schade aan gewassen en veestapels wordt al op 5 miljard dollar (3,7 miljard euro) geschat. Als er de komende maanden ook weinig regen valt, gaat ook de oogst van de wintertarwe eraan en zullen de zomergewassen het moeilijk krijgen, waarschuwen experts van het Amerikaanse ministerie van Landbouw.

In Brazilië en Argentinië regent het al sinds april te weinig. Oil World, een in Hamburg gevestigde dienst die voorspellingen doet voor de landbouw, zegt dat de slechte weervooruitzichten voor de komende maanden de oogst van soja en andere gewassen bedreigt in een groot deel van Argentinië en in het zuiden en het centrum van Brazilië.

Centraal-Amerika, Venezuela, Colombia en andere regio’s die vorig jaar rond de jaarwisseling met ongekende wateroverlast geconfronteerd werden, kunnen de komende maanden opnieuw hevige stortregens verwachten.

De huidige La Niña zal waarschijnlijk pieken in januari en ophouden in de lente.

Wetenschappers onzeker
La Niña maakt samen met El Niño deel uit van een cyclisch weerfenomeen, de beruchte El Niño-Zuidelijke Oscillatie. De weersveranderingen hangen samen met temperatuurschommelingen in het oppervlaktewater van de Stille Oceaan.

Volgens Masters is een snelle opeenvolging van La Niña’s niet ongewoon. “De voorlaatste keer gebeurde het tussen 1998 en 2001, met slechts enkele neutrale maanden ertussenin, net als dit jaar.”

“De El Niño-Zuidelijke Oscillatie wordt ongetwijfeld in de hand gewerkt door de klimaatverandering”, oordeelt Masters. Op een warmere planeet kan er meer energie naar stormen en hittegolven gaan.

Andere wetenschappers zijn voorzichtiger. Een warmere atmosfeer kan meer waterdamp opslaan, zegt Kevin Trenberth, een klimaatwetenschapper van het Amerikaanse onderzoekscentrum NCAR in Colorado. “Als het warm is tijdens La Niña, leidt dat tot een grotere kans op overstromingen.”

Maar volgens Trenberth zijn de huidige klimaatmodellen niet in staat te voorspellen hoe de klimaatverandering zal uitwerken op de drie tot zeven jaar lange cyclus van de El Niño-Zuidelijke Oscillatie. De overstromingen en droogteperiodes in de risicogebieden zijn erger geworden, maar er zijn nog geen bewijzen dat de klimaatverandering de cyclus zelf heeft gewijzigd. (ips/sps)

Het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze
 
Mal 5:13 Vermetel zijn uw woorden over Mij, zegt de HERE. En dan zegt gij: Wat hebben wij dan onder elkander over U gesproken? 14 Gij zegt: Nutteloos is het God te dienen; wat gewin geeft het, dat wij zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de HERE der heerscharen? 15 En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig; niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God, en ontkomen.
16 Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden. 17 Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient. 18 Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.

Laat een bericht achter

Je moet ingelogd zijn om een bericht te plaatsen.

Meer dan 780.000 doden door aardbevingen laatste 10 jaar. De meest moordende aardbeving van het voorbije decennium was die op Haïti van 12 januari 2010, met 316.000 slachtoffers. © reuters

Bij aardbevingen zijn het voorbije decennium, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer dan 780.000 doden gevallen. Daar komt bij dat tussen 2001 en 2010 nog eens twee miljard mensen rechtstreeks werden getroffen door aardbevingen. Dat blijkt uit een studie van The Lancet. Aardbevingen zijn goed voor bijna 60 procent van de doden die vallen bij natuurrampen.

Het onderzoek heeft als doel vooral politieke functionarissen en hulpinstanties te doen beseffen dat aardbevingen een prioriteit zijn inzake openbare gezondheid. Dokters moet het een beeld geven van de pathologieën waarmee ze bij dergelijke rampen zullen geconfronteerd worden.
 
De meest moordende aardbeving van het voorbije decennium was die op Haïti van 12 januari 2010, met 316.000 slachtoffers. De zeebeving die een tsunami veroorzaakte in de Indische Oceaan op 26 december 2004 kostte het leven aan 227.000 mensen. Op de derde plaats staat de aardbeving in de Chinese provincie Sichuan van 12 mei 2008, waar de teller op 87.500 doden stond.
 
Kinderen zijn de meest kwetsbare groep. Zij maken 25 tot 53 procent van de patiënten uit na een aardbeving.
 
Met de groei van de wereldbevolking en de uitbreiding van het stedelijk gebied naar risicozones zal de dreiging van aardbevingen de komende jaren nog toenemen, waarschuwen de auteurs van de studie. (belga/sps 04/11/11 00u09

Rede over de laatste dingen

Matt 24: 1 En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot Hem om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. 2 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.

3 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. 8 Doch dat alles is het begin der weeën.

Laat een bericht achter

Je moet ingelogd zijn om een bericht te plaatsen.

Een dikke maand nadat een groep demonstranten een kamp opzette in Zuccotti Park in New York, is de zin “Wij zijn de 99 procent” al legendarisch geworden in de Verenigde Staten. De zin verwijst naar de groep mensen die deelt wat overblijft, als de “rijkste 1 procent” zijn deel in de zak heeft gestoken. Maar in een land dat nog steeds sterke segregatie kent als het gaat om huidskleur en sociale klasse, is ook de “99 procent” niet één.

Vorige week publiceerde het Center for Social Inclusion (CSI) een rapport waaruit bleek dat zwarte Amerikanen en latino’s oververtegenwoordigd zijn in de lage inkomensklassen en weinig mogelijkheden hebben om op de maatschappelijke ladder te stijgen.

Volgens het rapport worden immigranten en kleurlingen systematisch buiten de arbeidsmarkt gehouden. Dat zou een gevolg van zijn het slechte onderwijs in de buurten waar ze opgroeien.

“Het openbaar vervoer is vaak slecht in die buurten, waardoor mensen de arbeidsbureaus moeilijk kunnen bereiken. Zwarten, latino’s, inheemse Amerikanen en sommige groepen Aziaten wonen op plaatsen waar nauwelijks bedrijven zitten en waar de plaatselijke overheid geen fatsoenlijk openbaar vervoer in stand houdt. Er is te weinig belastinggeld om openbare scholen goed te financieren”, staat in het rapport.

Ongelijkheid
Vorige week kwam in Battery Park, een paar straten verwijderd van Occupy Wall Street, een groep bijeen voor een discussie over macht en privileges. De discussie was georganiseerd door de People of Colour Working Group (POC WG), die binnen de Occupy-beweging aandacht wil voor structurele ongelijkheid.
 
“Een maand geleden werd bij Occupy Wall Street een verklaring voorgelezen die het eerste officiële, openbare document moest worden, de “verklaring van de bezetting van New York City”, zei Thanu Y, een van de organisatoren van POC WG.

“We werden meteen geraakt door de tweede paragraaf van het document. Daar stond: “Wij, de bezetters, voorheen verdeeld door huidskleur, geslacht of seksuele oriëntatie, zijn één.” Dat klonk alsof de taal de geschiedenis van de immigranten in de VS had uitgewist, alsof we allemaal vanaf hetzelfde startpunt vertrokken toen we het protest tegen deze economische crisis ingingen. Dat voelde incorrect”, zei Thanu Y.

Ze pleitte ervoor om de discussie over die ongelijkheid belangrijker te maken binnen de Occupy-beweging in de VS, en zelfs wereldwijd. “Onze verdeeldheid heeft bijgedragen aan de economische crisis”, zei ze.

De verklaring werd niet aangenomen, er volgde eerst discussie over het verbeteren van de tekst. Sindsdien speelt POC WG een belangrijke rol binnen de Occupy-beweging, door het organiseren van forums, het bijhouden van een weblog over “kritische stemmen binnen de 99 procent” en contacten met andere groepen.

Witte beweging
Ondanks de ontruiming van Occupy Oakland vorige week dinsdag, is de beweging in de regio nog steeds erg actief. Dat werd gisteren pijnlijk duidelijk, toen de politie hardhandig een einde maakte aan de bezetting van de haven van Oakland.

Steeds meer Afro-Amerikanen voelen zich tot de beweging aangetrokken. De Black Panther Party, een militante Afro-Amerikaanse politieke organisatie, ontstond in 1966 in Oakland. De stad was ook de thuisbasis van een sterke, door zwarten geleide anti-apartheidsbeweging.

Nu, veertig jaar later, krijgt Occupy Oakland steun van individuele zwarte Oaklanders, maar de steun van zwarte politici en zwarte predikanten bleef vooralsnog uit.

In het algemeen is de deelname van zwarten aan de Occupy-beweging beperkt, zegt de zwarte advocaat en burgerrechtenveteraan Walter Riley. “Meestal als een beweging hoofdzakelijk in gang wordt gezet door blanke Amerikanen, komen er niet veel zwarten op af.”

“Dat betekent niet dat zwarten de beweging niet steunen”, zegt hij. Het gedrag van de banken – die weigerden te investeren in zwarte buurten – heeft in de afgelopen jaren ook in de zwarte gemeenschap kwaad bloed gezet.

Ongestructureerd
Gekozen politici zouden volgens Riley een leidinggevende rol moeten spelen bij Occupy Oakland en zich daarbij moeten richten op de behoeften van de gemeenschap.
 
Keith Carson, inspecteur voor Alameda County in Californië en Afro-Amerikaan, staat achter de boodschap van de beweging, maar heeft kritiek op de ongestructureerdheid. “Bij andere organisaties zijn er duidelijke aanspreekpunten. Dat is bij Occupy Oakland niet het geval.”

Carson vindt ook dat de bezetters een verkeerd signaal hebben afgegeven door voor het stadhuis te kamperen, terwijl de kritiek zich in feite richt op de banken. 

Predikant Daniel Buford wijst erop dat nu de witte Amerikanen te maken krijgen met werkloosheid en uitsluiting, ze de leiding nemen in de beweging tegen bedrijven en banken. “De zwarte kerk blijft gewoon doen wat zij al jaren doet, mensen in problemen helpen en inzetten op onderwijs, zodat ze werk krijgen.”

Buford steunt de beweging wel en hielp bij de organisatie van een protestmars uit solidariteit met Occupy San Francisco, waarbij een groep demonstranten een gouden kalf meedroeg. Het gouden kalf, waarmee verwezen werd naar een bijbeltekst uit Exodus, symboliseerde de “fiscale verafgoding.” (ips/sps)

Op weg naar de NWO, zie Opb 13

Één bericht

 1. wim zegt:

  Nobelprijs econoom verwacht ‘gigantische bankrun’ en instorting Frankrijk

Laat een bericht achter

Je moet ingelogd zijn om een bericht te plaatsen.

Groter reddingsfonds betekent nog snellere instorting, zal de euro en Europa het redden ?
 
In steeds meer sterretjes ontstaat er kortsluiting. Uiteindelijk zullen alle lichten uitgaan.
 
 
Zondag 23 oktober of woensdag 26 oktober zal de geschiedenis ingaan als één van de belangrijkste dagen van de vroege 21e eeuw. Vandaag komen de leiders van de 27 EU landen in Brussel bij elkaar om een nieuw masterplan op te stellen om Europa te redden. Woensdag is er een extra top van de 17 eurolanden. De Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner waarschuwde dat als ook het nieuwe plan tekort schiet, Europa en daarna de hele wereld te maken krijgt met een ‘vloedgolf faillissementen’, ‘bank runs’ en een ‘catastrofaal risico’. De op deze site al eerder aangehaalde beleggingsexpert Martin Weiss schreef deze week echter dat er nooit genoeg geld bijeen kan worden geschraapt Europa nog te redden. Kortom: de financiële en economische instorting van de eurozone is onvermijdelijk geworden.
 
Volgens de Poolse minister van Financiën Jacek Rostwoski trekken internationale beleggers zich nu al massaal terug uit de Europese staatsobligatiemarkt. Zelfs Duitsland beleefde vorige week zijn eerste gefaalde staatsobligatieveiling (2). De afgelopen weken probeerden de Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier wanhopig om het eens te worden over een oplossing om Griekenland op een ordelijke manier bankroet te laten gaan, het Europese reddingsfonds fors te vergroten omdat ook Spanje, Italië en andere landen op het randje balanceren, en enorme hoeveelheden kapitaal te vergaren om de diep in de problemen geraakte Europese megabanken overeind te houden.
 
‘Laat u niets wijsmaken,’ schrijft Martin Weiss, al 40 jaar beleggingsexpert, best selling auteur en president van het onafhankelijke Weiss Ratings. ‘Een nieuw Europees reddingsplan zal, ongeacht hoe groot en krachtig het is, vast en zeker leiden tot een nog grotere schuldencatastrofe.’
 
Ten eerste is er geen tijd meer omdat de crisis nu te groot is geworden om nog te beteugelen. De Griekse obligatiehandel komt 60% op iedere euro tekort, Spanje en Italië bevinden zich in een doodspiraal en de Europese banken zijn inmiddels te zwaar beschadigd door de schuldencrisis. De klok is dan ook niet meer terug te draaien.

Ten tweede is er simpelweg niet genoeg geld om de eurozone te redden. Alleen al de Zuid Europese (PIIGS) landen hebben meer dan $ 4 biljoen schuld, waarvan veel nooit meer terugbetaald zal kunnen worden. De Europese banken hebben zelfs nog veel hogere schulden. Dit heeft een gapend financieel gat veroorzaakt dat zelfs niet door de allerrijkste landen ter wereld -zonder dat deze zelf in hun eigen financiën gaan snijden- kan worden opgevuld. De Europese leiders zijn zo wanhopig op zoek naar geld dat ze zelfs de opkomende economieën hebben gevraagd om in de bres te springen.

 
Ten derde is de in gang gezette vicieuze cirkel op geen enkele manier meer te stoppen. Voordat de PIIGS landen ook maar één cent bailout geld krijgen moeten ze beloven drastisch hun begrotingstekort te reduceren. Hiervoor zullen gedwongen zijn fors te snijden in de overheidsuitgaven, hun economie te verpletteren, de winsten van de bedrijven de nek om te draaien en hun belastinginkomsten zien zinken, om uiteindelijk met een nóg hoger begrotingstekort opgezadeld te worden.
 
De Bijbel
 
Voorbereiding voor de NWO
 
Openb 13:1 En ik zag uit de zee een beest (NWO) opkomen met tien horens ( de 10 machtigste landen) en zeven koppen ( de verenigde godsdiensten); en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.
 
2 En het beest (NWO), dat ik zag, was een luipaard (de Afrikaanse Unie) gelijk, en zijn poten als van een beer ( de Europese Unie) en zijn muil als de muil van een leeuw ( de Amerikaanse Unie, komt eraan). En de draak ( de Aziatishe Unie, komt er ook aan) gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.
 
3 En (ik zag) een van zijn koppen( 1 van de machtigste landen) als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna,
 
4 en zij aanbaden de draak( de Aziatische Unie), omdat hij aan het beest ( de NWO) de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? (WOIII, Openb 19)
 
5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden ( de grote verdrukking) lang te doen. 6 En (het beest, de NWO) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.
 
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen (de 144000) oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk ( de grote verdrukking).
 
8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

4 berichten

 1. Esther zegt:

  Volgens mij gaat het zo niet goed met Europa

 2. Janny zegt:

  Esther, ik denk dat je gelijk hebt, ik zie het somber in. Al die ontslagen, werkloosheid, huizenmarkt en zo kun je wel doorgaan !

 3. Jan zegt:

  En wat denken jullie van Occupy ?
  Ik hoorde dat het door Obama is opgezet. Een wereldwijde revolutie, zodat hij de macht kan grijpen met de NWO ???

 4. Esther zegt:

  Jan

  Het gaat om de NWO !

Laat een bericht achter

Je moet ingelogd zijn om een bericht te plaatsen.